TIN NỔI BẬT

VinaPhone Thông báo Danh sách Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông lưu động của TTKD VNPT - Lào Cai trên địa bàn Tỉnh

 DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LƯU ĐỘNG CỦA VINAPHONE TẠI TỈNH LÀO CAI

 

Stt

Điểm CCDVVT lưu động

Huyện/Thành phố

Đơn vị quản lý

Người đại diện

Số điện thoại

1

Điểm bán lưu động xã Cốc Lầu

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

2

Điểm bán lưu động xã Bản Già

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

3

Điểm bán lưu động xã Nậm Đét

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

4

Điểm bán lưu động xã Thải Giàng Phố

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

5

Điểm bán lưu động xã Lùng Phình

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

6

Điểm bán lưu động xã Hoàng Thu Phố

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

7

Điểm bán lưu động xã Bản Liền

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

8

Điểm bán lưu động xã Nậm Mòn

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

9

Điểm bán lưu động xã Na Hối

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

10

Điểm bán lưu động xã Tà Chải

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

11

Điểm bán lưu động xã Bản Cái

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

12

Điểm bán lưu động xã Lầu Thí Ngài

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

13

Điểm bán lưu động xã Nậm Khánh

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

14

Điểm bán lưu động xã Tả Củ Tỷ

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

15

Điểm bán lưu động xã Cốc Ly

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

16

Điểm bán lưu động xã Lùng Cải

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

17

Điểm bán lưu động xã Bản Phố

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

18

Điểm bán lưu động xã Nậm Lúc

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

19

Điểm bán lưu động xã Tả Văn Chư

Bắc Hà

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

20

Điểm bán lưu động thị trấn Bắc Hà - Simacai

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - Simacai

Đỗ Văn Tám

0946517928

21

Điểm bán lưu động xã Cán Hồ

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

22

Điểm bán lưu động xã Nàn Sán

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

23

Điểm bán lưu động xã Bản Mế

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

24

Điểm bán lưu động xã Quan Thần Sán

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

25

Điểm bán lưu động xã Si Ma Cai

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

26

Điểm bán lưu động xã Lử Thẩn

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

27

Điểm bán lưu động xã Sín Chéng

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

28

Điểm bán lưu động xã Thào Chư Phìn

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

29

Điểm bán lưu động xã Nàn Sín

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

30

Điểm bán lưu động xã Sán Chải

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

31

Điểm bán lưu động xã Lùng Sui

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

32

Điểm bán lưu động xã Cán Cấu

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

33

Điểm bán lưu động xã Mản Thẩn

SiMaCai

Phòng bán hàng VNPT Bắc Hà - SimaCai

Đỗ Văn Tám

0946517928

34

Điểm bán lưu động xã Bảo Nhai

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

35

Điểm bán lưu động xã Bản Cầm

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

36

Điểm bán lưu động xã Phong Niên

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

37

Điểm bán lưu động xã Thái Niên

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

38

Điểm bán lưu động xã Sơn Hà

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

39

Điểm bán lưu động xã Xuân Giao

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

40

Điểm bán lưu động xã Phú Nhuận

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

41

Điểm bán lưu động xã Phố Lu

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

42

Điểm bán lưu động xã Xuân Quang

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

43

Điểm bán lưu động xã Sơn Hải

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

44

Điểm bán lưu động xã Gia Phú

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

45

Điểm bán lưu động xã Trì Quang

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

46

Điểm bán lưu động thị trấn Phố Lu

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

47

Điểm bán lưu động thị trấn Phong Hải

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

48

Điểm bán lưu động thị trấn Tằng Loỏng

Bảo Thắng

Phòng bán hàng VNPT Bảo Thắng

Nguyễn Xuân Nghị

0912170569

49

Điểm bán lưu động xã Nghĩa Đô

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

50

Điểm bán lưu động xã Lương Sơn

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

51

Điểm bán lưu động xã Long Khánh

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

52

Điểm bán lưu động xã Vĩnh Yên

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

53

Điểm bán lưu động xã Tân Dương

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

54

Điểm bán lưu động xã Xuân Thượng

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

55

Điểm bán lưu động xã Thượng Hà

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

56

Điểm bán lưu động xã Minh Tân

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

57

Điểm bán lưu động xã Kim Sơn

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

58

Điểm bán lưu động xã Tân Tiến

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

59

Điểm bán lưu động xã Điện Quan (14/14)

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

60

Điểm bán lưu động xã Xuân Hoà

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

61

Điểm bán lưu động xã Cam Cọn

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

62

Điểm bán lưu động xã Việt Tiến

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

63

Điểm bán lưu động xã Yên Sơn

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

64

Điểm bán lưu động xã Bảo Hà

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

65

Điểm bán lưu động xã Long Phúc

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

66

Điểm bán lưu động thị trấn Phố Ràng

Bảo Yên

Phòng bán hàng VNPT Bảo Yên

Bùi Mạnh Quân

0912230982

67

Điểm bán lưu động xã A Mú Sung

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

68

Điểm bán lưu động xã A Lù

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

69

Điểm bán lưu động xã Bản Qua

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

70

Điểm bán lưu động Bản Vược

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

71

Điểm bán lưu động Bản Xèo

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

72

Điểm bán lưu động xã Cốc Mỳ

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

73

Điểm bán lưu động xã Dền Sáng

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

74

Điểm bán lưu động xã Dền Thàng

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

75

Điểm bán lưu động xã Mường Hum

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

76

Điểm bán lưu động xã Mường Vi

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

77

Điểm bán lưu động xã Nậm Chạc

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

78

Điểm bán lưu động xã Nậm Pung

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

79

Điểm bán lưu động xã Ngải Thầu

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

80

Điểm bán lưu động xã Pa Cheo

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

81

Điểm bán lưu động xã Phìn Ngan

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

82

Điểm bán lưu động xã Quang Kim

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

83

Điểm bán lưu động xã Sàng Ma Sáo

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

84

Điểm bán lưu động xã Tòng Sành

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

85

Điểm bán lưu động xã Trịnh Tường

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

86

Điểm bán lưu động xã Trung Lèng Hồ

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

87

Điểm bán lưu động xã Y Tý

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

88

Điểm bán lưu động thị trấn Bát Xát

Bát Xát

Phòng bán hàng VNPT Bát Xát

Bùi Công Huỳnh

0915351888

89

Điểm bán lưu động xã Bản Lầu

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

90

Điểm bán lưu động xã Lùng Vai

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

91

Điểm bán lưu động xã Bản Xen

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

92

Điểm bán lưu động xã Thanh Bình

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

93

Điểm bán lưu động xã Nậm Chảy

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

94

Điểm bán lưu động xã Tung Chung Phố

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

95

Điểm bán lưu động xã Tả Ngải Chồ

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

96

Điểm bán lưu động xã Pha Long

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

97

Điểm bán lưu động xã Dìn Chin

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

98

Điểm bán lưu động xã Tả Gia Khâu

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

99

Điểm bán lưu động xã Nấm Lư

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

100

Điểm bán lưu động xã Lùng Khấu Nhin

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

101

Điểm bán lưu động xã Cao Sơn

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

102

Điểm bán lưu động xã La Pán Tẩn

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

103

Điểm bán lưu động xã Tả Thàng

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

104

Điểm bán lưu động thị trấn Mường Khương

Mường Khương

Phòng bán hàng VNPT Mường Khương

Lại Thanh Hải

0914684667

105

Điểm bán lưu động xã San Sả Hồ

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

106

Điểm bán lưu động xã Nậm Sài

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

107

Điểm bán lưu động xã Lao Chải

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

108

Điểm bán lưu động xã Trung Chải

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

109

Điểm bán lưu động xã Sử Pán

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

110

Điểm bán lưu động xã Tả Van

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

111

Điểm bán lưu động xã Suối Thầu

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

112

Điểm bán lưu động xã Nậm Cang

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

113

Điểm bán lưu động xã Bản Hồ

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

114

Điểm bán lưu động xã Hầu Thào

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

115

Điểm bán lưu động xã Bản Phùng

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

116

Điểm bán lưu động xã Thanh Kim

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

117

Điểm bán lưu động xã Tả Giàng Phìn

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

118

Điểm bán lưu động xã Thanh Phú

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

119

Điểm bán lưu động xã Tả Phìn

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

120

Điểm bán lưu động xã Bản Khoang

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

121

Điểm bán lưu động xã Sa Pả

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

122

Điểm bán lưu động thị trấn Sa Pa

Sa Pa

Phòng bán hàng VNPT Sa Pa

Trần Quốc Lực

0945380759

123

Điểm bán lưu động xã Bản Phiệt

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

124

Điểm bán lưu động xã Cốc San

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

125

Điểm bán lưu động xã Vạn Hoà

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

126

Điểm bán lưu động xã Hợp Thành

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

127

Điểm bán lưu động xã Tả Phời

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

128

Điểm bán lưu động xã Cam Đường

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

129

Điểm bán lưu động xã Đồng Tuyển

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

130

Điểm bán lưu động phường Bắc Cường

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

131

Điểm bán lưu động phường Duyên Hải

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

132

Điểm bán lưu động phường Cốc Lếu

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

133

Điểm bán lưu động phường Phố Mới

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

134

Điểm bán lưu động phường Lào Cai

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

135

Điểm bán lưu động phường Kim Tân

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

136

Điểm bán lưu động phường Xuân Tăng

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

137

Điểm bán lưu động phường Thống Nhất

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

138

Điểm bán lưu động phường Nam Cường

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

139

Điểm bán lưu động phường Bắc Lệnh

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

140

Điểm bán lưu động phường Bình Minh

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

141

Điểm bán lưu động phường Pom Hán

Thành Phố Lào Cai

Phòng bán hàng VNPT Thành Phố Lào Cai

Vũ Hải Cường

0919724486

142

Điểm bán lưu động xã Nậm Xé

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

143

Điểm bán lưu động xã Nậm Xây

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

144

Điểm bán lưu động xã Minh Lương

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

145

Điểm bán lưu động xã Thẩm Dương

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

146

Điểm bán lưu động xã Dương Quỳ

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

147

Điểm bán lưu động xã Nậm Chày

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

148

Điểm bán lưu động xã Dần Thàng

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

149

Điểm bán lưu động xã Hoà Mạc

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

150

Điểm bán lưu động xã Làng Giàng

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

151

Điểm bán lưu động xã Khánh Yên Thượng

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

152

Điểm bán lưu động xã Khánh Yên Trung

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

153

Điểm bán lưu động xã Khánh Yên Hạ

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

154

Điểm bán lưu động xã Liêm Phú

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

155

Điểm bán lưu động xã Chiềng Ken

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

156

Điểm bán lưu động xã Nậm Tha

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

157

Điểm bán lưu động xã Sơn Thuỷ

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

158

Điểm bán lưu động xã Tân An

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

159

Điểm bán lưu động xã Tân Thượng

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

160

Điểm bán lưu động xã Nậm Dạng

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

161

Điểm bán lưu động xã Nậm Mả

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

162

Điểm bán lưu động xã Võ Lao

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

163

Điểm bán lưu động xã Văn Sơn

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

164

Điểm bán lưu động thị trấn Khánh Yên

Văn Bàn

Phòng bán hàng VNPT Văn Bàn

Nguyễn Ngọc Tuấn

0948093456

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LÀO CAI

Ngày cập nhật: 26/11/2019 Xem: 4007