Hỗ trợ các thủ tục lắp đặt, sử dụng dịch vụ
THỦ TỤC LẮP ĐẶT INTERNET

CÁC THỦ TỤC TIẾP NHÂN YÊU CẦU MEGA  WAN
I. THỦ TỤC LẮP ĐẶT MỚI
 • Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với đường truyền số liệu cần sang tên.
 • Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu lắp đặt mới dịch vụ MegaWan .
 • Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan với đường truyền số liệu cũ, cam kết thanh toán cước phát sinh của Account sau thời điểm sang tên. Khách hàng có thể yêu cầu sang tên một hoặc tất cả đường truyền.
 • Dịch vụ MegaWan hiện chỉ áp dụng cho trường hợp MegaVNN và điện thoại cùng chủ.
II. THỦ TỤC T?? M NGỪNG / KHÔI PHỤC
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí thuê kênh thuê cổng (đến tháng gần nhất).
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ . Khách hàng có thể yêu cầu tạm ngừng một hoặc tất cả các đường truyền.
 • Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
 • Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Lào Cai.
III. THỦ TỤC SANG TÊN
 • Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với đường truyền số liệu cần sang tên.
 • Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên dịch vụ MegaWan .
 • Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan với đường truyền số liệu cũ, cam kết thanh toán cước phát sinh của Account sau thời điểm sang tên. Khách hàng có thể yêu cầu sang tên một hoặc tất cả đường truyền.
 • Dịch vụ MegaWan hiện chỉ áp dụng cho trường hợp MegaVNN và điện thoại cùng chủ.
IV. THỦ TỤC DỊCH CHUYỂN
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên MegaWan .
 • Khách hàng có thể chuyển dịch / sang tên chuyển dịch 01 đường truyền hoặc tất cả các đường truyền.
 • Nộp phí theo quy định
V. THỦ TỤC THÁO HỦY
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ

Liên hệ hòa mạng, lắp đặt các dịch vụ VT-CNTT

CÁC THỦ TỤC TIẾP NHÂN YÊU CẦU MEGA  WAN
I. THỦ TỤC LẮP ĐẶT MỚI
 • Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với đường truyền số liệu cần sang tên.
 • Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu lắp đặt mới dịch vụ MegaWan .
 • Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan với đường truyền số liệu cũ, cam kết thanh toán cước phát sinh của Account sau thời điểm sang tên. Khách hàng có thể yêu cầu sang tên một hoặc tất cả đường truyền.
 • Dịch vụ MegaWan hiện chỉ áp dụng cho trường hợp MegaVNN và điện thoại cùng chủ.
II. THỦ TỤC T?? M NGỪNG / KHÔI PHỤC
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí thuê kênh thuê cổng (đến tháng gần nhất).
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ . Khách hàng có thể yêu cầu tạm ngừng một hoặc tất cả các đường truyền.
 • Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
 • Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Lào Cai.
III. THỦ TỤC SANG TÊN
 • Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách pháp nhân.
 • Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với đường truyền số liệu cần sang tên.
 • Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên dịch vụ MegaWan .
 • Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ MegaWan với đường truyền số liệu cũ, cam kết thanh toán cước phát sinh của Account sau thời điểm sang tên. Khách hàng có thể yêu cầu sang tên một hoặc tất cả đường truyền.
 • Dịch vụ MegaWan hiện chỉ áp dụng cho trường hợp MegaVNN và điện thoại cùng chủ.
IV. THỦ TỤC DỊCH CHUYỂN
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch sang tên MegaWan .
 • Khách hàng có thể chuyển dịch / sang tên chuyển dịch 01 đường truyền hoặc tất cả các đường truyền.
 • Nộp phí theo quy định
V. THỦ TỤC THÁO HỦY
 • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân.
 • Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ